Tüzük


CANSIZOĞLU SOSYAL DAYANIŞMA, EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI VAKIF SENEDİ

 

VAKFIN ADI:
Madde 1- Vakfın adı CANSIZOĞLU SOSYAL DAYANIŞMA, EĞİTİM VE KÜLTÜR  VAKFI’ dır.
İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2 - Vakfın merkezi İSTANBUL İli, Bağcılar ilçesinde olup, adresi: Yenigün mah. Bağcılar cad. No. 191/D Bağcılar / İSTANBUL’ dur.
İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde 3 - Eğitim ve öğrenime yönelik faaliyetler kapsamında orta ve yüksek öğrenim görmek isteyen kimsesiz ve yoksul öğrencilere burs vermek, yoksul ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere nakdi ve nakdi olmayan yardımlar yapmak, barınma, beslenme, sağlık gibi ihtiyaçlarına yardımcı olmak, eğitim ve öğretim müesseselerine yardımcı olmak, bu çerçeve içerisinde kişiye, topluma eğitim, öğretim, kültür- sanat, sağlık, ağaçlandırma ve sporla ilgili konularda hizmet vermeyi sağlamak ve bu anlamada değişik kültürel ve eğitim amaçlı etkinlikler düzenlemek. Misyon olarak; gelecek nesillere kalıcı ve öncü olabilecek çağdaş koşullarda işlevini sürdürebilen bir vakıf kurumunu sunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4 - Vakıf gayesini gerçekleştirmek için aşağıda yazılı hususlarda faaliyetler gösterir:

a)  İstanbul ‘da amaca uygun bir yerde vakıf merkez binası inşa etmek veya satın almak.

b)  Kanun ve mevzuat dahilinde her seviyede özel eğitim ve öğretim müesseseleri açmak, işletmek, kurslar, okullar, enstitüler ve ihtisas merkezleri açmak, özel öğrenci yurtları tesis ederek işletmek, yurt içinde ve yurt dışında ilmi araştırmalar yapmak üzere burslar, ödenekler vermek, yabancı dil, meslek kursları ve laboratuarlar açmak       

 c) Sağlık üniteleri, yurtlar, misafirhaneler tesis etmek, muhtaç vatandaşların muayene ve tedavilerini bedelsiz yapmak ve yaptırmak. Hasta, düşkün, kimsesiz, ve felaketzedelere yardımda bulunmak, evlenme çağına gelmiş yoksul gençler, özellikle öksüz ve yetim büyümüş olanlara evlenme yardımında bulunmak, yoksul ve kimsesizlerin cenaze ve defin masraflarını karşılamak ve ilgilenmek

 d) Fakir çocukların topluca sünnet ettirilmesi ve ramazanlarda iftar verilmesi gibi İslami, milli, örf ve geleneklerin yaşatılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak. Amacına uygun şartlı bağışları kabul edip, özel bir fonda toplayarak mahalline sarf etmek.

e) Vakıf amacına yönelik diğer ilmi, dini, Hayri, sosyal, kültürel, ve sportif faaliyetlerde bulunmak ve toplantılara tertip etmek.

VAKIF GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 5 - Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:
Madde 6 - Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 57.000 ( Elli Yedi Bin TL.)’ dir.

Kuruluş varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mütevelli Heyet
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:
Madde 8 - Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan (19) on dokuz kişidir.

Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir. Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğe seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9 - Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim kurulunu seçmek,
 2. Denetim kurulunu seçmek
 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklik yapmak,
 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Madde 10 - Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek şubat ayı içinde,
 2. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı

içinde toplanır.
Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülmez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (5) asil ve(3) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (2) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı (4) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olası halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir - gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 9. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 10. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 11. Mütevelli heyet toplantılarında, dönem ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 12. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:
Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (1) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 ( on beş ) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir

HUZUR HAKKI:
Madde 15- kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 16- vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 17- vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tavsiyesinden arta kalan malvarlığı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ ne devredilir.

Vakfin feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.